Regulaminy, druki do pobrania

· Zasady wpisywania uczniów do Złotej Księgi Absolwentów SP1 >>

· Zasady i tryb nadawania tytułu Wzorowego Sportowca oraz Sportowego wyróżnienia >>

 

STATUT SZKOŁY  >>

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY  >>

 

Dzwonki >>

Przydziały klas i wychowawców  >>

 

· Regulamin przerw międzylekcyjnych >>

· Regulamin biblioteki >>

· Regulamin świetlicy >> 

· Regulamin szkolnej pracowni komputerowej  >>

· Regulamin komisji rekrutacyjnej SP1  >> Zarządzenie Burmistrza w sprawie postępowania rekrutacyjnego >>

· Regulamin szkolnego kortu tenisowego  >>

 

· Wymagania edukacyjne  >>

 

· Procedura uzyskania karty rowerowej  >>

· Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego >>

 

· Procedura wydania opinii o uczniu: >> 

· Wniosek o wydanie opinii o uczniu (dla rodziców/prawnych opiekunów) plik pdf >>

 

· Kwestionariusz ucznia  (dokument wypełniany przez rodziców/prawnych opiekunów w celu przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły) >>      Obwód naszej szkoły >>

· Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły z obwodu innego niż obwód Szkoły Podstawowej nr 1  >>

· Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  >>

 

· Deklaracja użyczenia szafki schowkowej  >>

Szkoła Podstawowa nr 1

im.  Tadeusza Kościuszki

w Nowym Tomyślu