Wymagania przedmiotowe

Szko³a Podstawowa nr 1

im.  Tadeusza Koœciuszki

w Nowym Tomyœlu

 

Klasy I

Klasy II

Klasy III

Klasy IV

Klasy V

Klasy VI

Klasy VII

Klasy VIII

Nauczanie zintegrowane

 >>

szczegσ³owe >>

>>

>>

————–————————————-———————-

Religia

>>

>>

>>

J. angielski

>> 

>>

>>

>>

J. polski

-

-

-

>> 

kryteria oceniania prac pisemnych
i odpowiedzi ustnych 
>> 

>> 

kryteria oceniania prac pisemnych
>>  

J. niemiecki

-

-

-

>>

Przyroda

——–—–-—-

>> 

-

>> 

————-

Biologia

————-—–-—-

PZO >>

wymagania

>>

-

>>

>>

Geografia

  ———-—–—-—-

>>

-

>>

>>

Chemia

————–—-—

>>

>>

Fizyka

———–—-——

>>

>>

Historia

———–—–—

PZO >>

wymagania >>   

PZO >>

wymagania >> 

PZO >>

wymagania >> 

PZO >>

wymagania

 >>

>>

WOS

———————–————————————-————-

>>

Matematyka

———–——

>> 

>> 

>>

>>

>>

Informatyka

——–———

>>

Technika

—————-

>> 

>>

>>

————-

Plastyka

—————-

>>  

>>  

>>

>>

-

Muzyka

—————-

>>

>> 

>>

>>

-

Wych. fiz.

—————-

>>

EDB

———————–————————————-————-

>>