Pomoc dydaktyczno-wychowawcza

i specjalistyczna

· Pomoc psychologa i pedagoga

Głównymi adresatami wszelkich naszych działań w szkole są uczniowie. Staramy się rozpoznawać (diagnoza) ich potencjalne możliwości, trudności oraz sytuację wychowawczą. Rozpoznanie takie jest potrzebne, aby dobrze zaplanować pracę z dzieckiem i poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, wychowawcze, mediacyjne czy interwencyjne wobec uczniów. Zajmujemy się też sprawami socjalnymi i organizowaniem pomocy dzieciom z rodzin ubogich.

Właściwe rozpoznanie problemów pomaga opracować koncepcje pracy z klasą czy pojedynczym uczniem oraz współpracy z rodzicami i nauczycielami. Współpracujemy także z instytucjami i osobami w zainteresowaniu których są nasi uczniowie i ich rodziny (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi itp.).

Psycholog: gabinet nr 67 (II piętro), adres mailowy  psycholog@sp1-nt.pl

Pedagog: gabinet nr 67 (II piętro).

 

· Terapia logopedyczna

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Zadania logopedy szkolnego:
- przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
- diagnozowanie logopedyczne, 
- organizowanie pomocy logopedycznej,
- prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,
- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

  Badanie logopedyczne polega na orientacyjnym badaniu słuchu mownego i fonemowego, badaniu sprawności artykulatorów, badaniu płynności i prozodii mowy, badaniu nadawania i rozumienia mowy, badaniu funkcji połykowej i oddechowej oraz badaniu budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie). W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne).

Zajęcia prowadzone będą indywidualnie bądź w zespołach w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Metody pracy, pomoce i środki zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb
i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka. Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy logopedy z rodzicami (konieczne są systematyczne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu trwające ok. 15 minut).

Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzą: mgr Alina Adamiak,  mgr Grażyna Michna.

 

· Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Niepowodzenia szkolne dziecka mogą wynikać m. in. z zaburzeń rozwoju ruchowego  (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała), zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych (odchyleń w rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej), zaburzeń rozwoju emocjonalno – społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe). Sprawność wymienionych funkcji niezbędna jest do prawidłowego opanowania techniki czytania, pisania i liczenia. Odpowiedzią na tego typu problemy są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizowane w szkole.

Prawidłowy przebieg zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapii pedagogicznej) w dużej mierze uzależniony jest od pracy rodziców z dzieckiem w domu.

Terapię pedagogiczną w naszej szkole prowadzą: mgr Magdalena Błaszczak, mgr Ewa Borowiak, mgr Mirosława Hajt.

 

· Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów mających opóźnienia w opanowaniu programów przedmiotów wynikających z podstawy programowej dla danego etapu kształcenia. System klasowo – lekcyjny powoduje, że dzieci, które mają poważne problemy z przyswojeniem wiedzy, nie są w stanie opanować minimum programowego. Źródła niepowodzeń są różne, a zatem i sposoby oddziaływań są zróżnicowane. Trudności w uczeniu mogą pojawić się na różnym etapie edukacyjnym ucznia.

Prowadzący zajęcia nauczyciel dąży do tego, aby uczeń:

- nie bał się danego przedmiotu,

- umiał określić zagadnienie, którego nie rozumie,

- nadrobił zaległości z danego materiału,

- zminimalizował swoje niepowodzenia szkolne.

 

· Gimnastyka korekcyjna

Ćwiczenia mające na celu skorygowanie wad postawy przez stosowanie dobrze dobranych ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy.

 

· Informacja dla rodziców wyjeżdżających okresowo  poza granice kraju

Dyrekcja szkoły pragnie przypomnieć o konieczności zapewnienia opieki prawnej nad dzieckiem/dziećmi w przypadku nieobecności rodziców.

W ubiegłych latach dochodziło do sytuacji, gdy oboje rodzice wyjechali poza granice kraju i dziecko pozostawało bez opieki prawnej mimo, iż opiekę faktyczną sprawowała np. babcia lub inny członek rodziny. Osoby, które nie mają prawnie przyznanej opieki nad dzieckiem, nie mogą np. być informowane o ocenach, wyrażać zgody na udział dziecka w wycieczce, a w przypadkach losowych wyrazić zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego.

W przypadkach, gdy nieuregulowana sytuacja prawna dziecka budzi wątpliwość, szkoła ma obowiązek poinformować o tym właściwy miejscu zamieszkania Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 

· Ważne kontakty

Świetlica Socjoterapeutyczna w Nowym Tomyślu, ul. Powstańców Wlkp., tel. 61/44 22 585 , od poniedziałku do piątku w godz. od 14.oo - 17.oo;

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym w Nowym Tomyślu, ul. Powstańców Wlkp., tel. 61/44 22 585;
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Emilii Sczanieckiej 1,  64-300 Nowy Tomyśl, tel.: 61/44 23 436;

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64 -300 Nowy Tomyśl, tel.: 61/44 22 587,  61/44 26 950;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, tel.: 61/44 73 773;

 

 

Zachęcamy do kontaktowania się z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem szkolnym, dzieleniem się spostrzeżeniami i uwagami na tematy  związane z funkcjonowaniem szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 1

im.  Tadeusza Kościuszki

w Nowym Tomyślu